جمعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ | ساعت ۱۹:۰۹ ب.ظ ورود به حساب کاربری

مدیریت سمن‌ها
امروزه با اصطلاح "NGO" بسیار مواجه شده و جایگاه رفیع و تأثیر ژرف آن را در روابط ملی و بین المللی مشاهده می‌كنیم. "NGO" مخفف اصطلاح انگلیسی "non–governmental organization" بـه معنـی سازمان غیر‌دولتی اسـت.
در زبان فارسی واژه «سازمان مردم نهاد» با اختصار «سمن» انتخاب شده است. در تمام این نوشتار واژه «سمن» را به معنای سازمان‌های مردم نهاد به كار می‌بریم. هرگونه داوری در خصوص سازمان مردم‌نهاد و نقش اجتماعی آن در گرو تعریف آن است.

ارکان سازمانی بر اساس مدل لیویت عبارتند از : منابع انسانی، شرح وظایف، فناوری و ساختار سازمانی
پس توجه به هویت سازمانی سمن این اركان را یادآوری می‌کند و منظور از اخلاقی بودن سمن صرفاً اخـلاق‌ورزی منابع انسانی نیست، بلكه سایر اركان نیز باید اخلاقی باشند
افزودن دیدگاه