جمعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ | ساعت ۱۹:۲۴ ب.ظ ورود به حساب کاربری

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی - پیش شماره اول
1398/12/28 05:03
0 417

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی

فصلنامه علمی - کاربردی معاونت اجتماعی ناجا

پیش شماره اول - پائیز 1382

صاحب امتیاز: معاونت اجتماعی ناجا

در بخشی از مقدمه کتاب می خوانیم: در تمام دوران های  حیات بشری بر پهنه ی هستی ،امنیت از عناصر اصلی نیازهای انسانی محسوب  شده و در دوران مدرن اهمیت این امر تا آن اندازه افزایش یافته است که به تعبیر برخی،کار ویژه بی بدیل حکومت ها در جامعه مدرن امروزی و عصر مدرنیته،ایجاد و حفظ امنیت در معنای وسیع آن می باشد.نشریه مطالعا «امنیت اجتماعی» اهداف زیر را فرا روی خود قرار داده است:

1.تبیین مبانی، رویکرد ها و راهبردهای نظم و سازمان امنیت اجتماعی

2. تبیین جامعه محوری در سازمان پلیس

3. ارتباط و صاحی نظران و مراکز علمی پژوهشی

4. انعکاس و گزارش نتایج تحقیقات ،پژوهش ها و نشست ها ی علمی

از مقالات علمی - پژوهشی که به این شماره ازمجله ارسال شده می توان به 1.پلیس و رهیافت اجتماعی توسعه امنیت  ، 2. نظم اجتماعی،امنیت عمومی و چالش ها ی توسعه ،  3. حجاب از دیگاه شهروندان تهرانی، و ....  اشاره کرد .

افزودن دیدگاه