سه شنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۸:۲۸ ق.ظ ورود به حساب کاربریشرح وظایف مرکز ملی رصد اجتماعی کشور
1401/12/08 04:55
0 524

دفتر مطالعات رصد و پیوست اجتماعی

الف) رصد و پایش آمار و داده های اجتماعی کشور

 1. تدوین و استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور
 2. تشکیل و به روز رسانی بانک دادههای اجتماعی کشور با همکاری دستگاههای مرتبط و پیگیری مستمر از مراجع اطلاعاتی و آماری در خصوص ارائه به موقع اطلاعات و داده ها
 3. رصد و پایش شاخصهای داخلی حوزه اجتماعی جهت تصویب در شورای اجتماعی کشور
 4. شناسایی و پیشنهاد دادههای مورد نیاز به مراجع تولید کننده اطلاعات
 5. کنترل و نظارت بر اطلاعات و پردازش دادههای جمع آوری شده و تهیه گزارشهای آماری مورد نیاز شورای اجتماعی کشور و سایر مراجع ذی ربط.
 6. داده کاوی و مستندسازی دادههای جمع آوری شده و تهیه گزارشهای آماری توصیفی- تحلیلی مورد نیاز شورای اجتماعی کشور
 7. تدوین سالانه اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی براساس شاخصهای سلامت اجتماعی در کشور و ارائه آن به مراجع ذیربط.
 8. تدوین و انتشار موضوعی آسیبها و مسائل اجتماعی و وضعیت اجتماعی به تفکیک استانهای کشور در چهارچوب مصوبات
 9. شورای اجتماعی کشور
 10. همکاری و مشارکت با مراکز تولید داده در سطح کشور
 11. پیگیری و نظارت بر برنامههای رصد اجتماعی در سطح دفاتر امور اجتماعی استانداری

ب) شناخت و تحلیل وضعیت اجتماعی و هدایت و نظارت بر انجام طرحهای پژوهشی

 1. تدوین شاخص به منظور سنجش وضعیت اجتماعی کشور
 2. مطالعه و پژوهش در خصوص مسایل و آسیبهای اجتماعی و نظارت و هماهنگی بر اجرای طرح های مطالعاتی ملی و استانی و ارائه گزارشهای توصیفی تحلیلی و سیاستی موضوع محور از وضعیت اجتماعی کشور ۱۳ بررسی مطالعه و ارائه تحلیلهای مناسب از مسایل روز کشور در حوزه اجتماعی
 3. همکاری و هماهنگی با هیأتهای اندیشه ورز ملی و استانی در حدود وظایف و اختیارات
 4. تدوین نقشه جامع مطالعات اجتماعی کشور و استقرار و مدیریت سامانه پژوهش های اجتماعی
 5. تهیه و تدوین دستور العملهای لازم به منظور اجرایی نمودن نقشه جامع مطالعات کشور
 6. تهیه و تدوین پیش نویس قوانین و مقررات لازم به منظور استقرار نظام مسئولیت اجتماعی
 7. استقرار هدایت و نظارت بر انجام طرحهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی از طریق ایجاد و بروزرسانی بستر نرم افزاری لازم
 8. برگزاری و هماهنگی نشستهای تخصصی
 9. همکاری با دانشگاهها و پژوهشگاهها و نهادهای علمی در حوزه مسایل و توسعه اجتماعی

 

افزودن دیدگاه