شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | ساعت ۲۲:۱۹ ب.ظ ورود به حساب کاربری

كتاب طرح ساماندهي فرهنگي - پژوهشهاي موردي
1398/11/21 10:29
0 67

طرح ساماندهي فرهنگي -پژوهشهاي موردي با موضوع فرهنگ و جامعه (بررسي هاي موردي در زمينه فرهنگ عمومي،جلد دوم )

تدوين: بهروز گرانپانه       ناشر:نشر شريف - 1377

كتاب حاضر، تدوين چندين مقاله و گزارش درباره فرهنگي عمومي است وبا كمك مؤسسه ي پژوهشهاي آينده نگري در دبير خانه شوراي فرهنگ عمومي به انجام رسيده است.هدف اين كتاب، ارائه ديد گاهها درباره فرهنگ عمومي و مصاديق اجتماعي آن است.كه در چهار بخش تدوين شده است. بخش اول: مسأله شناسي فرهنگ عمومي ايران. بخش دوم: مديريت فرهنگي. بخش سوم: بازسازي و اصلاح فرهنگ عمومي. بخش چهارم: خرده فرهنگها ي فرهنگ عمومي ايران.

بخشي از پيش گفتار كتاب: تعريفي از فرهنگ كه مبتني بر رويكردي تحليلي و جامعه شناختي است،نمادها و رفتارهاي فرهنگي را مورد توجه قرار مي دهد و برنامه ريزي فرهنگي را در شرايط كنوني كه عصر رسانه ها ست، امكان پذير مي سازد.در اين كتاب به دنبال آن هستيم تا ابعاد بارز و آشكار فرهنگ عمومي جامعه ايران را باز شناسيم.

 

افزودن دیدگاه