شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | ساعت ۲۳:۲۷ ب.ظ ورود به حساب کاربری

كتاب نامه انجمن جامعه شناسي ايران-5
1398/11/21 05:48
0 96

نامه انجمن جامعه شناسي ايران    مجموعه مقالات همايش مسايل اجتماعي اجتماعي ايران شماره (5)  ، با همكاري دكتر زنجاني ،دكتر محمد عليزاده و....

ناشر:  مؤسسه نشر كلمه و انجمن جامعه شناسي ايران      1380

كتاب سوم از مجموعه مقاله هاي ارائه شده در دومين همايش مسائل اجتماعي ايران به مزمن ترين چالش ها ي توسعه در كشور اختصاص يافته است: چالش رشد و تحول جمعيت و پيامد هاي مسأله آفرين آن؛ چالش اشتغال و بازار كار؛اشتغال زنان دانش آموخته ؛ و ....اين مقالات جمع بندي يافته هاي پژوهش هاي ميداني و نيز نتيجه تأمل نظري جامعه شناسي است كه از جمله ي برجسته ترين پژوهشگران كشور در حوزهايي كه مسائل آن را گزارش كرده اند به شمار مي آيند.نگاه مسأله يابانه و علت كاوانه به پديده هاي موردبحث در اين مقاله به نحو مناسبي با هشدار علمي درباره ابعاد مسأله زا و چالش آفرين اين پديده ها و پيش بيني  پيامد هاي آسيب زاي آن درهم آميخته است.اين نگرش جامعه شناختي كه مبتني بر بينش جامعه شناسانه ي اصول گرا و در عين حال تحول خواه است مي تواند رويكرد سنتي و ناسازگار با واقعيت موجود به اين پديده ها را با رويكردي چاره جويانه و اصلاح گرانه جايگزين سازد.

افزودن دیدگاه