شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | ساعت ۲۳:۱۵ ب.ظ ورود به حساب کاربری

گزارش سلسله نشست هاي تخصصي گفت وگو، نقد و سياست گذاري(سياست گذاري مسكن در ايران)
1398/11/12 04:49
0 182

سلسله نشست هاي تخصصي گفت و گو، نقد و سياست گذاري (خلاصه گزارش مديريتي)

كارفرما: سازمان امور اجتماعي وزارت كشور     مجري: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

سياست گذاري مسكن در ايران با تأكيد بر ابعاد اجتماعي آن            شهريور 1398

گزارش پيش رو ، خلاصه گزارش مديريتي برگزاري نخستين  نشست از مجموعه نشست ها با موضوع «سياست گذاري مسكن در ايران با تأكيد بر ابعاد اجتماعي آن» است كه روز سه شنبه پانزدهم مرداد ماه 1398 از ساعت 14 الي 17:30 در محل پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي با حضور كارشناسان مركز رصد اجتماعي و سازمان امور اجتماعي وزارت كشور، رياست و جمعي از اعضاي هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي، سرپرست دفتر تخصصي علوم انساني جهاد دانشگاهي برگزار شد و طي آن جناب آقاي دكتر محمد حسين شريف زادگان عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، جناب آقاي فردين يزداني مدير علمي طرح جامع مسكن كشور و سركار خانم آتوسا آفاق پور،عضو هيأت علمي پژوهشكده فرهنگ،هنر و معماري جهاد دانشگاهي به بيان نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود پرداختند.

فهرست مطالب ارائه شده در اين نشست بدين شرح است: 1-مروري بر سياست هاي مسكن درايران 2- سياست هاي اجتماعي درزمينه مسكن (سخنران :محمد حسين شريف زادگان )3-سياست هاي حمايت اجتماعي دربخش مسكن (سخنران:فردين يزداني)، 4- رديابي مشكل مسكن در ايران و تحولات آن از گذشته تا كنون (سخنران: آتوسا آفاق پور)

فهرست جداول و نمودارها ي ارائه شده : 4-:1منشأ جمعيتي مشكل مسكن در ايران ،4-2:منشأ اقتصادي مشكل مسكن در ايران ، 4-3: منشأ كالبدي مشكل مسكن در ايران

 

مسئله مسكن و تأمين آن همواره به عنوان يكي از مشكلات قابل توجه جوامع شهري در كشور مامطرح بوده است؛ از يك سو تحولات اجتماعي - اقتصادي جامعه در ادوار مختلف نظير مهاجرت، جنگ، تغييرات ساخت جمعيتي و جز آن، تأمين مسكن را به يكي از دغدغه هاي اصلي گروه هاي با درآمد پايين و متوسط مبدل كرده و از سويي ديگر، به موجب اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 73 منشور حقوق شهروندي كه تأمين مسكن را از وظايف دولت ها برشمرده ، برنامه ريزي و سياستگذاري براي تأمين مسكن همواره در دستور كار مديران و سياست گذاران تمام ادوار قرار داشته است.عمده ترين اين سياست ها كه به مورد اجرا نيز گذارده شده اند و برونداد كالبدي در سطح سكونيگاه ها داشته اند به اين قرارند:

دولت پنجم و ششم: آماده سازي اراضي و ايجاد شهرهاي جديد

دولت هفتم و هشتم: توانمند سازي و تشويق ساخت مسكن پاك ( پس انداز، انبوه سازي، كوچك سازي)

دولت نهم و دهم: مسكن مهر و زمين 99 ساله

دولت يازدهم و دوازدهم: بازآفريني شهري

مركز ملي رصد اجتماعي وزارت كشور در شوراي اجتماعي كشور باهمكاري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي،پرداختن به موضوع پيامدهاي اجتماعي سياست گذاري مسكن را در دستور كار خود قرار داده است و در صدد است تا از طريق برگزاري سلسله نشست هاي تخصصي گفت و گو،نقد و سياست گذاري به واكاوي تأثير ابعاد فضايي سياستگذاري بخش مسكن برابعاد اجتماعي بپردازد.اين نشست ها با هدف به كار گيري نظرات انديشمندان و صاحبنظران از انتظامات فكري مرنبط، به منظور دستيابي به رهنمودهايي درمسير سياستگذاري عمومي، غلبه بر تنگناها و كاستي هاي شناسايي شده و اتخاذ تمهيداتي براي فروكاستن از تنايج منفي و ناخواسته ناشي از سياست هاي به كار گرفته شده در حوزه مسكن برگزار مي گردند كه نتايج آن به صورت خلاصه گزارش مديريتي توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي به عنوان برگزار كننده،تنظيم و در اختيار مركز ملي رصد اجتماعي وزارت كشور قرار مي گيرد.

 

 

 

 

افزودن دیدگاه